A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Томашпільська селищна територіальна громада
Вінницька область

Доступ до публічної інформації

ТОМАШПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

06 листопада 2013 року № 60


Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації "
в Томашпільській селищній раді.

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законів України " Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації:

1.Відповідальною особою за забезпечення доступу до публічної інформації призначити Яворовську Вікторію Віталіївну - діловода селищної ради.
2.Розпоряднику інформації організувати:
2.1. Ведення обліку запитів на інформацію.
2.2. Реєстрацію документів відповідно до законодавства.
2.3. Оприлюднення інформації, розпорядником якої являється селищна рада та яка є публічною.
3. Внести зміни в Порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Томашпільській селищній раді затверджений Розпорядженням №47 від 29 липня 2011 року, а саме ім"я відповідальної "Фільваркова Г.І." замінити на " Яворовська В.В."
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 


         Селищний голова                                                            Немировський В.Ф.

 

 


Додаток 1

 

Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Томашпільській селищній раді

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Цей Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчому апараті Томашпільської селищної ради (надалі - Порядок) розроблено відповідно до ст.ст. 34, 40 Конституції України, Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію».

Даний Порядок діє протягом терміну чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Основні терміни, що використовуються в Порядку:

запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

розпорядник інформації – відповідальна особа за забезпечення доступу до публічної інформації;

запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні;

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Томашпільською селищною радою своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні;

конфіденційна інформація – це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

службова інформація – це інформація, що міститься в документах Томашпільської районної ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування";

таємна інформація - це інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

нормативно-правовий акт - офіційний письмовий документ, який необхідний для забезпечення результативного планування, функціонування та контролю процесів, ухвалений уповноваженим органом місцевого самоврядування у межах його компетенції та у визначеній законодавством формі, а також який встановлює, змінює або відміняє норми права, носить загальний чи локальний характер і застосовується неодноразово.

 

ІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Розпорядник інформації зобов’язаний оприлюднити наступну інформацію:

1) про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

11) інформацію про діяльність Томашпільської селищної ради, а саме про:

- місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

- прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступника, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

- розклад роботи та графік прийому громадян;

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

- перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень Томашпільської селищної ради, їх дій чи бездіяльності;

- систему обліку, види інформації, якою володіє Томашпільська селищна рада;

- іншу інформацію про діяльність Томашпільської селищної ради, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

Вищезазначена інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

Проекти нормативно-правових актів, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

Доступ до інформації забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

- в офіційних друкованих виданнях;

- на інформаційних стендах;

- будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитами на інформацію.

Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до законодавства при дотриманні сукупності таких вимог:

- виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

- розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

- шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

Розпорядник інформації зобов’язаний вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до інформації про особу іншими особами.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запит на інформацію подається до Томашпільської селищної ради з понеділка по п’ятницю з 8.00 год. до 17.00 год. (з 12.00 год. до 13.00 год. – обідня перерва) таким чином:

- в письмовій формі – до секретаря виконавчого комітету .

- факсом – за телефонним номером 04348- 2-14-82 .

- в усній формі - відповідальній особі за забезпечення доступу до публічної інформації Яворовській В.В.

- за телефоном – на телефонний номер 04348-2-14-82 відповідальної особи за забезпечення доступу до публічної інформації ;

- на електронну адресу – tom_sr@mail.ru

Запит на інформацію повинен містити:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Відповідальна особа за забезпечення доступу до публічної інформації після надходження запиту:

- систематизує та аналізує запити з метою визначення їх відношення до публічної інформації, інформує запитувача інформації про можливість її отримання;

- у разі, якщо інформація не є публічною, або запит по суті є зверненням, або порядок надання інформації регламентується іншими законодавчими актами, доводять до відома запитувача інформації спосіб та порядок її отримання;

- ведуть реєстрацію інформаційних запитів (окремо письмових, усних та тих, які надійшли за телефоном, факсом та електронною поштою).

Розгляд запитів на публічну інформацію має наступні строки:

- розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання ним запиту;

- у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. При цьому клопотання про термінове опрацювання має бути обґрунтованим;

- у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідь на запити може надаватися в усній, письмовій чи іншій формі, яка б задовольняла запитувача (телефон, факс, електронна пошта), але після реєстрації запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Інформація вважається наданою, якщо виконавчим апаратом Томашпільської районної ради:

- забезпечено її оприлюднення в установленому порядку, про що повідомлено запитувача;

- забезпечили доступ до засідань Томашпільської селищної ради;

- надана письмова відповідь на інформацію запитувачу інформації;

- якщо запитувач інформації має отримувати її в інший спосіб, обумовлений діючим законодавством, яке чинне до внесення до нього відповідних змін.

Запитувачі інформації мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення офіційних документів, фотографувати їх, сканувати, записувати на будь-які носії інформації тощо.

Інформація, отримана в результаті запиту, не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами визначено

– кабінет організаційного відділу.

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

- розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

- не дотримано вимог до запиту.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

- дату відмови;

- мотивовану підставу відмови;

- порядок оскарження відмови;

- підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у визначені строки, у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

- дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

- причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

- строк, у який буде задоволено запит;

- підпис.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, або до суду.

 

 

УКРАЇНА

ТОМАШПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТОМАШПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

30.05.2014 року №54

смт Томашпіль

Про затвердження розміру фактичних витрат

на копіювання або друк документів, що

надаються за запитом на інформацію,

розпорядником якої є Томашпільська селищна рада,

та порядку відшкодування цих витрат.

 

           Відповідно до ст.21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», та з метою забезпечення належної організації порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації, виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Томашпільська селищна рада (додаток 1).
  2. Затвердити порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Томашпільська селищна рада (додаток 2).
  3. Діловоду селищної ради розмістити рішення на інтернет сторінці Томашпільської селищної ради.
  4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  5. Контроль за виконання даного рішення покласти на секретаря селищної ради  Балдинюка В.В.

 

Селищний голова                                                              Немировський В.Ф.

 

 

Додаток 1

До Рішення виконавчого комітету Томашпільської селищної ради № 54 від 30.05.2014 року

 

РОЗМІР 
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Томашпільська селищна рада

№ з/п

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша.

1

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

2

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

3

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

4

Копіювання або друк копій документів формату А3, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

Додаток 2

До Рішення виконавчого комітету Томашпільської селищної ради № 54 від 30.05.2014 року

ПОРЯДОК 
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Томашпільська селищна рада.

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Томашпільською селищною радою (далі – селищна рада).

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли селищна рада є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є селищна рада, затвердженого Рішенням виконкому № 54 від 30 травня 2014 року.

5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається бухгалтерією селищної ради.

6. Відділи селищної ради в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на публічну інформацію обсягом більше як 10 сторінок подають заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є селищна рада (далі - Заявка), до бухгалтерії селищної ради, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

7. На підставі отриманої Заявки бухгалтерія протягом одного робочого дня виписує рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є селищна рада (далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його до Відділу, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок селищної ради бухгалтерія селищної ради передає відділу, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою бухгалтерії, з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

Копії платіжних документів (Рахунка та виписки з реєстраційного рахунка) відділ, у якому знаходиться запитувана інформація, невідкладно передає посадовій особі, яка є відповідальна за доступ до публічної інформації, розпорядником якої є селищна рада, для здійснення обліку.

10. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

 

Секретар виконкому                                   Шклярук І.А

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи підтримаєте ви трансляцію засідань сесії Томашпільської селищної ради?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь